Menu

李忠益 Chung-Yi Li

Personal Information    李忠益 Chung-Yi Li

    現職國立臺北大學 助理教授
                MOST Young Scholar Fellowship
    經歷:國立臺北科技大學 研究助理教授 (
2014/04 ~ 2018/08)
               上詮光纖通訊股份有限公司 開發工程師 (2013/08 ~ 2014/03)
    學歷:國立臺北科技大學/光電工程研究所 博士(2008/08 ~ 2012/6)
               國立臺北科技大學/光電工程研究所 碩士(2006/08 ~ 2008/6)
    專長:光纖/微波/毫米波傳輸系統
              光通訊系統整合
              自由空間光通訊
              水下通訊技術
              主/被動光纖元件研製


      Emailcyli@gm.ntpu.edu.tw